คอลเกตจับมือกองทันตสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวกรุงเทพฯ ยิ้มสดใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก”

ที่มา ThaiPR.net.
บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปากและฟัน ร่วมกับกองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ชาวกรุงเทพฯ ยิ้มสดใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก” หวังกระตุ้นให้คนไทยเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพฟันและช่องปากอย่างสม่ำ เสมอ โดยจะจัดยิ่งใหญ่ครั้งแรก 30 กรกฎาคมนี้ที่เซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.เพ็ญศรี พิชัยสนิธ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า “จากการสำรวจทันตสุขภาพของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าประชาชนประสบปัญหาด้านสุขภาพช่องปากเป็นจำนวนมากในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะโรคเหงือกอักเสบ และฟันผุ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพช่อง ปากอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ปากและฟันในครั้งนี้ถือเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนางานด้าน สาธารณสุขของไทยที่เน้นการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักดูแลตนเอง เพื่อป้องกันโรค มากกว่ารอให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแล้วค่อยไปรักษา โดยเฉพาะสุขภาพปากและฟันซึ่งมีผลต่อสุขภาพโดยรวมด้วย”
กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีภารกิจหลักในการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการดูแล ทันตอนามัย รวมถึงให้บริการตรวจรักษาโรคฟันผ่านศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 65 แห่ง อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่ได้มารับบริการ เนื่องจากมีอุปสรรคเรื่องค่าใช้จ่ายและความไม่สะดวกด้านอื่นๆ เช่น เวลาหรือการเดินทาง อีกทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวยังเข้าไปไม่ทั่วถึง
กิจกรรม “ชาวกรุงเทพฯ ยิ้มสดใส ใส่ใจสุขภาพช่องปาก”ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2548 ณ ลานน้ำพุ เซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ประกอบด้วย การจัดขบวนรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ ในช่องปาก การแสดงบนเวที การแจกแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ด้านการรักษาอนามัยในช่องปาก รวมทั้งคูปองตรวจรักษาฟันฟรีให้แก่ประชาชนที่ร่วมงานนำไปขอรับบริการต่างๆ ทั้งขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานครทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดเดือนสิงหาคม 2548 นี้
นายมูกูล ดิออรัส ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสังคมของบริษัท ซึ่งคอลเกตร่วมมือกับกองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพใน ช่องปาก และเข้ารับการตรวจรักษาฟันเป็นประจำทุกปี สำหรับโครงการในปีนี้ มีการแจกแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ด้านการรักษาอนามัยในช่องปาก พร้อมคูปองตรวจรักษาฟันฟรีและรับยาสีฟันคอลเกต โททอล 12 ฟรี ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานครทุกแห่ง ทั้งนี้ในฐานะที่คอลเกตดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 40 ปี รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากของคนไทยทั่วประเทศให้ดีขึ้นมาโดยตลอด และยังคงมุ่งมั่นที่จะคืนกำไรให้สังคมด้วยกิจกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากที่หลาก หลายและเป็นประโยชน์เช่นนี้ต่อไป
บริษัท เอ็มดีเค คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สโรพร นฤชัยกุศล/ปัทมา วัฒนาพรินทร/
เจิดนภางค์ ม้าทอง/ อรวิภา ตุลยาภิรัฐ

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO