ขั้นตอนการรักษา


1. การตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา ทางเลือกในการรักษามีทั้ง
กรณีจัดฟันก่อน ผ่าตัด และผ่าตัดก่อนจัดฟัน

2. การวางแผนการรักษาล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การรักษาประสบความสำเร็จนอกเหนือ จากขั้นตอนการรักษาและผ่าตัด โดยพิจารณาจากรูปภาพ แบบจำลองฟัน และภาพถ่ายรังสี

3. กรณีจัดฟันก่อนผ่าตัด เพื่อให้ได้ฟันที่มีการเรียงตัวและการสบฟันที่เหมาะสม จะช่วยให้เกิดการสบฟันที่ถูกต้องหลังเข้ารับการผ่าตัด และการจัดฟันหลังการผ่าตัด
ยังคงมีความจำเป็นในทุกกรณีเพื่อแก้ไขการสบฟันที่อาจยังไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเพื่อคงสภาพฟันหลังการผ่าตัด


4. การจัดฟันก่อนการผ่าตัดใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ปี อาจต้องมีการถอนฟันร่วมด้วย
หากฟันซ้อนเกมาก การจัดฟันก่อนผ่าตัดจะใช้เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นเคลื่อน
ฟันในแต่ละขากรรไกรไปในตำแหน่งที่สัมพันธ์กับขากรรไกรนั้นๆเนื่องจากการสบฟัน
ที่ผิดปกตินั้นฟันจะล้มเอนตามธรรมชาติไปในแนวที่ปิดบังความผิดปกติของขากรรไกร ดังนั้นการแก้การล้มเอนตามธรรมชาติและจัดเรียงฟันให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องบนแต่ละ
ขากรรไกรก่อนการผ่าตัดมักจะทำให้การสบฟันก่อนผ่าตัดรวมทั้งใบหน้าดูแย่ลงชั่วคราว

5. เมื่อพร้อมที่จะทำการผ่าตัด จะพิมพ์ปากและเอ็กซ์เรย์อีกครั้งเพื่อ
จำลองการผ่าตัดในแบบฟัน และเตรียมทำเฝือกสบฟันสำหรับใช้ใน
ห้องผ่าตัด ผู้ป่วยจะได้รับคำแนะนำ ในการเตรียมตัว ก่อนและหลัง
การผ่าตัด การผ่าตัดจะกระทำใน โรงพยาบาล และผู้ป่วยมักจะต้อง
พักฟื้น 1-3 วันในโรงพยาบาล และพักต่อที่บ้านอีกประมาณ 2-4 สัปดาห์

6. การจัดฟันหลังการผ่าตัด เป็นการจัดฟันในรายละเอียดเพื่อให้การสบฟันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมากจะใช้หนังยางดึงฟันร่วมด้วย และมักจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน

http://www.costaricamedicaldirectory.com/images/com_sobi2/gallery/3/3_image_2.jpg

1 ความคิดเห็น :

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO