รายชื่อทันตแพทย์จัดฟัน

รายชื่อทันตแพทย์จัดฟันที่เป็นสมาชิกสามัญของ
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
(ต้องขออภัยที่ไม่สามารถบอกสถานที่ทำงานได้ )
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด วันที่ 1/12/2551


ชี่อ สกุล
ทพ. Keith Godfrey
ทพ. กนก สรเทศน์
ทญ. กนกนาฎ จินตกานนท์
ทญ. กนกพร ไอรมณีรัตน์
ทญ.คุณหญิง กมลทิพย์ หุตะสิงห์
ทญ. กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ทพ กมลศักดิ์ จิรรัตนโชติกุล
ทญ. กรณ์ทิพย์ อักษรานุเคราะห์
ทญ. กรพินท์ มหาทุมะรัตน์
ทญ. กรรณิกา จิรวิวัฒนา
ทพ. กษพล กองเกียรติกุล
ทญ. กษิรา เทียนส่องใจ
ทญ. กอพันธ์ พัฒนศิษฎางกูร
ทญ. กันต์นิดา คุณากรปรมัตถ์
ทญ. กัลยา ศรีบุญมา
ทญ กัลยา ไกรโกศล
ทญ. กัลยา ลีลาปิยมิตร
ทญ. กาญจนา กิจบำรุงศิลป์
ทพ. กาลัญ กลั่นกลิ่น
ทญ. กิ่งแก้ว วิระวณิชย์ชัย
ทพ. กิตติ สุพันธุ์วณิช
ทญ. กุรุพินทุ์ เชาวกิจเจริญ
ทพ เกริกศักดิ์ เจียวก๊ก
ทพ เกรียงไกร เกษมทรงธรรม
ทพ เกรียงศักดิ์ เตคุณาทร
ทพ. โกวิท พูลสิน
ทญ ขนิษฐ์นภางค์ รักษ์กุลชน
ทญ. ขนิษฐา สุรางค์ศรีรัฐ
ทญ. เขมณัฏฐ์(อรนุช) พัฒนอริยางกูร(เฉลิมสกุลรัตน์)
ทพ. เขมทัต สุขก้อน
ทพญ คงขวัญ เมฆาอภิรักษ์
ทพ. ครรชนะ จรัญยานนท์
ทพ. คล้าก แลมเบอร์ตัน
ทพ. โฆสิต วัฒนสุขชัย
ทญ. จงดี พาชีรัตน์
นอ.ทพ.ดร. จตุพร พุกกะเวส ร.น.
ทพญ. จรรยา อภิสริยะกุล
ทญ จรินทร์ทิพย์ ไผทจินดาโชติ
ทญ. จริยา ปานสุวรรณ (ธิมาภรณ์)
ทญ. จรีย์ ไพศาลสินทรัพย์
ทญ. จันทร์ทิพย์ มีศีล
ทญ. จันทิมา อริยานนท์
ทญ. จันทิรา อุดวงศ์เสรี
ทญ. จารุณี รัตนยาติกุล
ทญ. จารุนารถ พรรัตนวิสัย
ทญ จารุวรินทร์ เชวงเชษฐานนท์
ทพ จำนงค์ ประเสริฐสังวาลย์
ทญ จินจุฑา ตันติไชยบริบูรณ์
ทญ. จินตนา จรูญธรรม
ทญ. จินตนา ศิริชุมพันธ์
ทพ. จิรวัฒน์ อรุณากูร
ทญ. จิราภรณ์ ชัยวัฒน์
ทญ จีระวดี นาคดี
ทญ. จุฑามาศ สุจิพงศ์(ไชยวรรณ)
ทญ จุรี จินตวงศ์วานิช
ทญ จุไรพร กมลวิศิษฏ์
ทญ. จุไรรัตน์ หล่อศิริพัฒน์
ทญ. จุไรลักษณ์ ทั้งสุข
ทญ. เจนจิรา เจริญวัฒนานนท์
พ.ต.หญิง ชนนันท์ ไตรทรัพย์
ทญ. ชนัญญา วิสุทธิศักดิ์
ทญ. ชมพูนุช ธัญญการ
ทญ ชลธิชา เปี่ยมการุญรัตน์
ทพ. ชวลิต นิมิตรพรสุโข
ทพ. ชวาล สมศิริ
ทญ. ชวาศรี พูนวุฒิกุล
ทพ ชัชวาล ธนากรจักร
ทพ. ชัยพัฒน์ วิรัตน์โยสินทร์
ทพ. ชัยยศ หงส์จินดาพงศ์
ทพ. ชาญชัย พรทองประเสริฐ
ทพ. ชาญณรงค์ ชำนาญกิจ
ทพ. ชาตรี แก้วสุริยธำรง
ทพ. ชาตรี ชะโยชัยชนะ
ทญ. ชิดชนก ลีธนะกุล
ทญ ชิดฤทัย บุณยเนตร
ทญ. ชิตนี วีระประดิษฐ์ศิลป
ทญ. ชุติมาพร เรืองสิทธิ์
ทญ ชุลีพร กิตติชัยการ
ทพ. เชนทร์ พฤกษ์คุ้มวงศ์
ทพ. ไชยรัตน์ เฉลิมรัตน์โรจน์
ทพญ. ญาศิณี แสงเจริญ
ทญ. ฐิฏิมา ศุขเขษม
ทญ. ฐิตินาถ ธรรมรักษ์
ทพ. ณรงค์ชัย แก้วเกษ
ทญ. ณวรรณวดี แก้วผลึก
ทพ ณัฐวุฒิ ศิริเสาวลักษณ์
ทญ ณุจิเรจ อรรคคำ
ทญ ดนธยา สุวภาพ
ทญ ดลใจ ณ ป้อมเพชร
ทญ. ดวงกมล อัชทวีวรรณ
ทญ. ดวงสมร จารุจินดา
ทญ. ดิสา บุณยรัตนพันธุ์
ทพ. ดุษฎี ทองฤทธิ์
ทพ ถวิล ตัณฑิกุล
ทพ. ทรงชัย นครน้อย
ทพ. ทศพล ปิยะปัทมินทร์
ทญ. ทัศนีย์ วังศรีมงคล
ทญ. ทิพวรรณ ลีฬหเกรียงไกร
ทพญ. ทีลนา บุญพิทักษ์สถิตย์
ทพ. ธนกฤต หอวรรณภากร
ทญ. ธนพร รักสุจริต
ทพ. ธนสิทธิ์ งามดี
ทญ. ธนัฎฐา เจริญใจ
ทพ ธนัสถ์ เลิศไพบูลย์
ทพ. ธนิต เรืองธุระกิจ
ทพ. ธรณินทร์ จรัสจรุงเกียรติ
ทพ. ธรรมนูญ ปานะพิพัฒน์
ทพ. ธัช อิทธิกุล
ทพ. ธัชพันธุ์ พูลทวีเกียรติ์
ทพ. ธานัน จารุประกร
ทพ. ธิติ ศิริไกร
ทพ. ธีรนัย เงยวิจิตร
ทพ ธีรพงศ์ มุทาไร
ทพ. ธีระ ธัญญะอุดม
ทพ. ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร
ทญ. นงนุช ภัทรากุลพิเชฐ
ทญ. นงลักษณ์ เจริญวรลักษณ์
ทญ. นงลักษณ์ สมบุญธรรม
ทพ. นพปฎล จันทร์ผ่องแสง
นท.หญิง ทญ. นพวรรณ วิรยศิริ ร.น.
ทพ. นรันทร์ จิวังกูร
ทญ. นฤมล ทวีเศรษฐ์
ทญ. นวลอนงค์ สุวัณณะสังข์
ทญ. นันเจอะ ทะเวนสตระ
ทญ นันทพร จงสถาพงษ์พันธ์
ทพญ. นันทินี นันทวณิชย์
ทพ นิคม ใจโต
ทญ. นิตา วิวัฒนทีปะ
ถึงแก่กรรม นิธิภาวี ศรีสุข
ทญ. นิรชรา อัศวเรืองชัย
ทญ. นิรมล ลีลาอดิศร(อิฐรัตน์)
ทญ. นิรมล ชำนาญนิธิอรรถ
ทพ. นิรันดร์ลาภ ฤกษนันทน์
ทพ. นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์
ทญ. นุชนาฎ สุนทรจารุ
ทพ. บัญชา สำรวจเบญจกุล
ทพ. บัณฑิต เจริญบัณฑิต
ทญ. บุญมี ศรีพาณิชย์
ทญ. บุญศิวา บูรณสถิตพร
ทญ. บุญสม สุภาพันธุ์
ทญ. บุศรินทร์ กะตากูล
ทญ. เบญจวรรณ กาญจนปลั่ง
ทพ. ปกาญจน์ กาญจนะ
ทพ. ปฏิพัทธ์ บุญภินนท์
ทญ ปนัดดา นิลดำ
ทญ. ปรมาภรณ์ จิตประไพกุลศาล
ทพ. ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์
ทพ. ประภาส วงศ์ล่ำซำ
ทพ. ปรันตป์ สุเนตนันท์
ทญ. ปราณี ฉันทวิบูลชัย
ทญ. ปริญญา ทั้งสุข
ทพ. ปริญญา ปฐมกุลมัย
ทพ. ปริญญา ชูเวทย์
ทญ. ปริญดา เลิศพิทยาคุณ
ทญ. ปรียดา สันติลักขณาวงศ์
ทญ. ปองใจ วิรารัตน์
ทพ. ปัญจพร นิทัศน์นรเศรษฐ์
ทญ. ปิยจิตร ณ ระนอง (จุลมณีโชติ)
ทพ. ปิยะ ปิยะชน
ทญ. ปิยะธิดา จิตตานันท์
ทญ. ปิยะพร เชื้อเจ็ดองค์
ทญ. ปิยารัตน์ อภิวัฒนกุล
ทญ. ผกายพฤทธ์ กิจสุตังคานุ
ทพ พงศธร พู่ทองคำ
ทพ. พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต
ทญ. พจนา กิตติพิบูลย์
ทพ. พยะพัชร์ ตันติลีปิกร
ทญ. พรคณา อัศวหน้าเมือง
ทพ. พรชัย จรัสเจริญวิทยา
ทพ. พรชัย ไกรสิทธิกุล
ทญ. พรทิพย์ ชิวชรัตน์
ทญ. พรทิพย์ วีรยางกูร
ทญ. พรรรณมาศ สันตดุสิต
ทญ. พรรัชนี แสวงกิจ
ทพ. พรศักดิ์ ตันตาปกุล
ทญ. พรสิริน ชัยชโลทรกุล
นท.ทพ. พลพิทยา วรชาติ ร.น.
ทพ. พลภัทร แนวบุญเนียร
ทญ. พลิศาน์ รัตนะ
ทญ. พวงฤดี สิงหวรรณกุล
นอ.ทญ. พัฒนทวิ ศรีสมวงศ์ ร.น.
ทพ. พัฒนพงศ์ เมฆาวุฒิกุล
ทพ พัลลภ ตรีบุพชาติสกุล
ทญ. พาชื่น ทิพย์สุนทรชัย
ทญ. พาพร กวีวัชรนนท
ทพ. พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
ทญ. พิกุล ปิติกุลตัง
ทญ. พิจารณ์ เงาธรรมทรรศน์
ทญ. พิชารัตน์ สมศิริ
ทญ. พิตรพร อธิสุข
ทญ. พินทุสร โอภาสเสถียร
ทญ. พิมลดา ภัทรนิธิไพบูลย์
ทพ. พีรพงศ์ สันติวงศ์
ทพ พูนศักดิ์ ภิเศก
ทพ. เพชรพงศ์ ฉัตรชัยสถาพร
ทญ. เพชรสิรี หอวรรณภากร
ทญ. เพ็ญนภา ศรีวิชาญกุล
ทญ. เพ็ญวดี พิชัยสนิธ
ทพ. ไพฑูรย์ จินดาโรจนกุล
ทพ.ดร. ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล
ทพ. ไพบูลย์ (ไกรชวินท์ ) กอสง่าลักษณ์ (กอสง่ากชลักษมิ์)
ทพ. ไพรัช หาญวนานนท์
ทญ. ไพลิน คุณพนิชกิจ
ทพ. ไพศาล ชัยวัฒน์
ทพ. ภนุวัศ เกื้อกิจ
ทพ. ภักดี ภู่พัฒน์
ทญ. ภัทราวดี ศิริพานิช
ทญ. ภัสราภรณ์ เพ่งผล
ทพ. ภาณุมาศ ผลประเสริฐ
ทญ. ภูมิภดา จาวจักรศิริ
ทญ.ดร ภูริสา ชลศึกษ์สกุล
ทพ มงคล แตปรเมศามัย
ทพ. มนตรี มาลากรอง
ทพ. มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์
ทญ. มรกต ศยานิวาส
ทญ. มัลลิกา ลิมปิอนันต์ชัย
ทญ. มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
ทญ. ยุพเรศ นิมกาญจน์
ทญ. เยาวเรศ ธงสิบเก้า
ทญ เยาวลักษณ์ สุขทวี
ทญ. เยาวลักษณ์ เหล่าสุนทร
ทญ รชยา จินตวลากร
ทญ. รณิต ประวีณเวช
ทพ. รักพร เหล่าสุทธิวงษ์
ทญ รักษ์รัฐ สิทธิโชค
ทพ. รังสิ ถาวรังกูร
ทญ รัชฎากรณ์ อิสระพัฒนะพงษ์
ทญ. รัชดาภรณ์ คูสกุล
ทญ. รัชนี ประดิษฐธำรงค์
ทญ. รัชนี นรนิตชัยกุล
ทญ. รัชนี ใต้ธงชัย
ทญ รัตติยา ฉั่วเจริญ
ทญ รัศมีจันทร์ กีรติสุขสกุล
ทญ. เรืองรัตน์ โกมลภิส
ทญ. ฤทัยวัลคุ์ ฐิตโสมกุล
ทญ ลดา ชินวัตร
ทญ. ลัดดา วินารักษ์วงศ์
ทญ ลาวัลย์ สายพรชัย
ทญ. ลาวัลย์ ตันสกุลรุ่งเรือง
ทพ. วงศ์วุฒิ โอทยากุล
ทญ วนิดา เครือสุวรรณ
ทพ. วรณัฐ อำนวยพันธ์วิไล
ทญ. วรพรรณ ตรีวัฒนาวงศ์
ทญ. วรรณจิรา ชุติมานุตสกุล
ทญ. วรรณดี พลานุภาพ
ทญ. วรรณา สุชาโต
ทญ. วรรณี ศรีตงกิม
ทพ. วรัท สุคนธปฎิภาค
ทญ. วราภรณ์ อึ้งอุดรภักดี
ทญ. วรินทรา อึ๊งภากรณ์
ทญ. วลีรัชฏ์ บุญโสธรสถิตย์
ทพ. วัชระ เพชรคุปต์
ทพ. วัฒนะ มธุราสัย
ทญ. วันทนีย์ พฤกษ์สว่างวงศ์
ทญ. วันวิสาข์ หริรักษาพิทักษ์
ทพ วาที รุ่งแสงทิวากร
ทญ. วารศิริ ปิฎกานนท์
ทญ. วิกันดา โพธิศิริ
ทญ. วิกันดา เขมาลีลากุล
ทพ. วิชัยยา เมนอน
ทญ. วิภาพรรณ ฤทธิ์ถกล
ทญ. วิมล เอื้อวิไลจิต
ทญ. วิมลรัตน์ กิตติพิชัย
ทพ. วิรัช พัฒนาภรณ์
ทญ. วิไลวรรณ วีระเกียรติ
ทพ. วิวัฒน์ แต่งอักษร
ทพ. วิสิทธิ์ ชัยจินดารัตน์
ทญ. วีณา พานิชกุล
ทพ. วีระพล รุ่งนิศากร
ทพ. วีระวัฒน์ ฉวีวานิชยกุล
ทพ. ศรชัย กองทอง
ทญ. ศราวดี กัลยาณภาคย์
ทญ. ศรินทร ตนาวลี
ทญ. ศรีรัตน์ สวัสดิ์อำไพรักษ์
ทญ. ศรีสุวรรณ เสนาสุ
ทญ. ศศิธร สุธนรักษ์
ทญ ศศิภา ธีรดิลก
ทญ. ศศิวงษ์ วงศ์วัฒนะ
ทพ. ศักดา อภิสริยะกุล
นต.ทพ. ศักดิ์นฤน กระบวนรัตน์
ทพ. ศักดิ์สมุทร พรหมบุตร
ทญ. ศันสนีย์ อนันต์สกุลวัฒน์
ทพ. ศิริชัย ธรรมชาติอารี
ทญ. ศิรินงลักษณ์ วัธนะนัย
ทญ. ศิรินันท์ คุปต์วัฒน์
ทญ. ศิริพร เกียรติเจริญวัฒน์
ทญ. ศิริพร ไอรมณีรัตน์
ถึงแก่กรรม ศิริเพ็ญ กังวลกิจ
ทญ. ศิริเพ็ญ ศฤงคารบริบูรณ์
ทญ.ดร. ศิริมา เพ็ชรดาชัย
ทพ. ศุภชัย เลิศนิมูลชัย
ทพ. ศุภวัฒน์ พุฒิภาษ
ทญ. ศุลีกร ไกรลาศศิริ
ทญ. โศภิษฐ์สุดา วีรกิตติ
ทพ. สบโชค (สุทธิชัย) จินตวลากร
ทพ. สมเกียรติ ดุจหนึ่งคุณากร
รศ.(พิเศษ) สมใจ สาตราวาหะ
ทพ. สมชัย ดวงทวีทรัพย์
ทพ. สมชัย มโนพัฒนกุล
ทญ. สมพร เรืองผกา
ทญ. สมพิศ จรัสจรุงเกียรติ
ทญ. สมรตรี วิถีพร
ทพ. สมศักดิ์ เจิ่งประภากร
ทพ. สมศักดิ์ กิจสหวงศ์
ทพ. สมศักดิ์ ศิริรุ่งโรจน์ยิ่ง
ทพ. สมัย นครชัย
ทพ. สัมฤทธิ์ มโนมัยอุดม
ทพญ. สาวิตรี วิสุวรรณ
ทพ. สิงห์ อุตราภิรมย์สุข
ทพ สิทธิวิชญ์ อมรพิมลธรรม
ทญ. สินีพรรณ เกียรติพงษ์สาร
ทญ. สิริกุล สุทธวงษ์
ทญ สิริโฉม สาตราวาหะ
ทพญ. สิริพร พัฒนวาณิชชัย
ทญ. สิริมา โกวิทวณิชชา
ทญ สุกัลยา ธนกิจจารุ
ทพ. สุชน พูลทอง
ทพ สุชนม์ วัตรุจีกฤต
ทพ. สุทธิ มาลัยวิจิตรนนท์
ทพ. สุเทพ ทัศนานุตริยากุล
ทญ. สุธิสา บุญรำลึกถนอม
ทพญ. สุธีตา ดิสถาพร
ทญ. สุนิตยา ฉัตรคุปต์
ทญ. สุปราณี เทวินบุรานุวงศ์
ทญ. สุปาณี สุนทรโลหะนะกุล
ทพ สุพัฒชัย บุญประถัมภ์
ทญ. สุพิชชา สวัสดีมงคล
ทญ. สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน
ทญ. สุภา รัตนเรือง
ทญ.ดร. สุภาพร สุทธมนัสวงษ์
ทญ. สุมาตรา ธนศรีวนิชชัย
ทพ. สุรชัย เดชคุณากร
ทญ. สุรางค์ สมบุญธรรม
ทญ สุลัยนี ก่อกิจสวัสดิ์
ทญ. สุวรรณี ลัภนะพรลาภ
ทญ. สุวอร ภูมิรัตนประพิณ
ทญ. สุวิมล รุ่งเรืองศิริพันธ์
ทพ. เสงี่ยม พูศักดิ์ศรีกิจ
ทญ. เสาวรส จันศิษย์ยานนท์
ทญ. แสงดาว ศิริเจริญพันธ์
ทญ. หทัยชนก เจริญยิ่ง
ทพญ. หทัยรัตน์ วิชชุยานนท์
ทพ. อตินุช ชยานุภัทร์กุล
ทพ อธิวัฒน์ หัสดาลอย
ทพ. อนุสรณ์ ศตวุฒิ
ทญ อภันตรี ลิ้มมงคล
ทพ.ดร. อมรพงษ์ วชิรมน
ทญ อมรรัตน์ ไชยวงศ์
ทญ. อรนุช เจียงประดิษฐ์ (เจนกิตติวงศ์)
ทพ. อรรถกฤษณ์ ผลประเสริฐ
ทพ. อรรถวุฒิ พฤฒิวรนันทน์
ทญ. อรวรรณ ตรีวิมล
ทญ อรุณี ทิพย์ถาวรนุกูล
ทญ. อวยพร บุญเดช
ทญ อังคณา จิรจิตการุณ
ทญ. อัจฉรา มโนมัยพิบูลย์
ทญ. อัญจิดา ทองทิอัมพร
ทญ อัญชลี แพทยังกุล
ทญ. อัญชลีพร ปัญญารัตนกุล
ทญ. อัญชัญ พีระนันท์รังษี
ทญ. อัมรา บางประภา
ทพ อาทิตย์ มโนภินิเวศ
ทญ. อารยา วิเศษสันติกุล
ทพ. อำนาจ ลิขิตกุลธนพร
ทญ. อิชยา ศิรินาวิน
ทญ. อิศราวดี วิเศษศิริ
ทพ. อุดม ทองอุดมพร
ทญ. อุมาพร ท่อแก้ว
ทญ. อุไรวรรณ วิเศษศักดิ์สันติ
ทพ. เอกชัย ชุณหชีวาโฉลก
ทพ. ไอย เพิ่มพิบูลย์

>>คุณอาจสนใจ สิ่งเหล่านี้
- จัดฟันมีกี่แบบ? อะไีรบ้าง?
- ตรวจสุขภาพฟันก่อนจัดฟัน
- อาการเจ็บจากการจัดฟัน
- รูปหน้ากับการจัดฟัน
- เครื่องมือจัดฟันสีเหมือนฟัน


TAG : ทันตแพทย์  , หมอฟัน , คลินิกทำฟัน ,การฟอก สีฟันในคลินิก

9 ความคิดเห็น :

 1. ไม่ระบุชื่อ7/12/2552

  เราจะทราบได้ยังไงค่ะ

  ว่าทันตแพทย์ประจำอยู่ที่จังหวัดใดอะค่ะ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ7/17/2552

  นั่นน่ะซิครับ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ7/28/2552

  ทราบแค่ว่า ทญ.ดร.ศิริมา เพ็ชรดาชัย อยู่ที่ทันตฯ จุฬา อ่ะค่ะ

  เพราะว่าทำอยู่กับที่นี่พอดี ^^

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ10/07/2552

  ทญ. แสงดาว ศิริเจริญพันธ์

  อยุ่พิษณุโลกคะ ^^

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ4/09/2553

  ทญ.จริยา ปานสุวรรณ กับ ทญ อรุณี ทิพย์ถาวรนุกูล อยู่จันทบุรีค่ะ

  คลินิกอภินันท์ทันตแพทย์ค่ะ อยู่คลินิกเดียวกันค่ะ ^^


  คือว่าเราก้อทำอยู่เหมือนกัน แต่เราทำกับ หมออรุณี นะ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ9/02/2553

  ทญ.ชิตนี วีระประดิษฐ์ศิลป มีคลีนิคมั๊ยคะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ9/21/2553

  ทิพเนตรคลีนิคจัดฟันดีไหม

  คุณหมอจบการจัดฟัดโดยตรงหรือป่าว

  ช่อบตอบหน่อยนะคะ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ2/01/2555

  มีทันตแพทย์ท่านใดอยู่กาญจนบุรีบ้างคะ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ7/02/2556

  คุณหมอจารุวรินทร์ อยู่รังสิต
  มีทันตแพทย์ท่านใดอยู่จ.ชัยภูมิบ้างคะ

  ตอบลบ

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO