1. In-office bleaching (การฟอกสีฟันในคลินิก) ทำได้ 2 วิธี

  • การฟอกสีฟันโดยการใช้แสงเลเซอร์ฟอกสีฟัน (Laser Tooth Whitening) แสงเลเซอร์ที่ใช้เป็นพลังงานแสงประสิทธิภาพสูงที่ให้ความร้อนต่ำสามารถกระตุ้นปฎิกิริยาเคมี ในเจลฟอกสีฟันมำหน้าที่ดึงรงควัตถุเม็ดสี (Colour Pigments) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง สามารถกำหนดทิศทางของแสงได้ดีกว่าเครื่องฉายแสง U.V. ทั่วไปที่มีรัศมีวงกว้างและให้ความร้อนสูง วิธีการนี้จึงมีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดอันตรายและระคายเคืองต่อเหงือก โดยใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ 45 นาที

  • การฟอกสีฟันโดยการใช้เแสงเย็น (Cold Light) เป็นเทคโนโลยีระบบการใช้แสงเย็นและอุณหภูมิที่ต่ำ และใช้สูตรการฟอกสีฟันที่ได้รับพัฒนาปรับปรุงพิเศษ ทำให้กระบวนการของการฟอกสีฟันเป็นผลและได้ประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว โดยใช้ระยะเวลาการฟอกสีฟันประมาณ 30-60 นาที ไม่ทำลายเคลือบฟัน และไม่ทำให้ฟันเกิดการเสียหาย

  • การฟอกสีฟันโดยการใช้เครื่องฉายแสง U.V. (แสงสีฟ้า) เป็นการฟอกสีฟันด้วยพลังงานแสงความร้อน ที่มีรัศมีวงกว้างไปกระตุ้นปฎิกิริยาเคมีในเจลฟอกสีฟัน ข้อดีคือสามารถฟอกสีฟันได้ในระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องนำกลับไปทำทีบ้าน ผลข้างเคียงเฉพาะบางรายอาจทำให้เหงือกมีอาการเจ็บแสบ แดง หรืออักเสบ รวมทั้งอาจทำให้มีอาการเสียวฟัน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิด ความเข้มข้นของสารที่ใช้ รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ฟอกสีฟัน อาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นช่วงสั้นๆในขณะที่ทำการฟอกสีฟันซึ่งจะค่อยๆหายไปเมื่อหยุดฟอกสีฟัน


Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO