นมฟลูออไรด์

นม (Milk)
The image “http://dict.longdo.com/cache/pictures/107342843672348.gif” cannot be displayed, because it contains errors.http://service.truelife.com/service/servlet/JiveServlet?attachImage=true&contentType=image/pjpeg&attachment=681590
เป็นอาหารที่จำเป็นของมนุษย์ทุกวัย เป็นแหล่งพลังงาน และมีสารอาหารครบทุกหมวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ธาตุแคลเซียม ซึ่งจำเป็นต่อการสร้างกระดูกและฟัน ประเทศไทยจึงมีนโยบายให้เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาและอนุบาลได้ดื่มนม
ในโรงเรียนทุกวัน

นมฟลูออไรด์ คือ

http://www.goodhealth.co.th/images/fluo2.jpg

การใช้ฟลูออไรด์เสริมในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีสี กลิ่น และรสชาด เหมือนนมโดยทั่วไป โดยการเติมฟลูออไรด์ในนม ซึ่งจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กไทย เนื่องจากเด็กมีการดื่มนมที่โรงเรียนทุกวันเรียน ด้วยวิธีนี้ จะทำให้เด็กได้รับฟลูออไรด์เสริมอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน และคุ้มทุน

จากการศึกษาพบว่า....การใส่ฟลูออไรด์ในนมในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับพื้น
ที่ที่น้ำประปามี ปริมาณฟลูออไรด์ต่ำ สามารถลดโรคฟันผุได้ร้อยละ 33-77 และมีการนำนมฟลูออไรด์ไปใช้ในหลายประเทศ โดยดำเนินโครงการระดับชุมชนขนาดใหญ่ เช่น จีน อังกฤษ รัสเซีย บุลกาเรีย ฮังการี และสกอตแลนด์ นอกจากนี้ยังพบว่า หลังการดื่มนมฟลูออไรด์จะพบปริมาณฟลูออไรด์คงอยู่ในช่องปากตลอดเวลา ร้อยละ 55-60 และพบด้วยว่า มีฟลูออไรด์สะสมในแผ่นคราบจุลินทรีย์สูงขึ้น หลังได้รับนมนานถึง 8 สัปดาห์ ซึ่งจะช่วยเสริมกระบวนการคืนกลับของแร่ธาตุบนตัวฟัน ทำให้ฟันเพิ่มความแข็งแรง เพราะได้รับแร่ธาตุฟลูออไรด์ไปสู่ผิวฟันด้วย

ในประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรลดา ได้ผลิตนมฟลูออไรด์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

http://ads.dailynews.co.th/news/images/2007/royal/8/5/135654_56182.jpg
ภายใต้การสนับสนุนทางวิชาการขององค์การอนามัยโลก และคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเติมฟลูออไรด์ 0.5 มิลลิกรัมต่อปริมาณนม 1 ถึง (200 มิลลิลิตร) และกำลังอยู่ในระหว่างการวิจัยพัฒนารูปแบบการกินนมฟลูออไรด์ ป้องกันฟันผุในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ในเขตกรุงเทพมหานคร

การดื่มนมฟลูออไรด์วันละ 1 ถุง สำหรับเด็ก
จะทำให้ได้รับฟลูออไรด์ในปริมาณที่เพียงพอกับการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับฟัน ทั้งฟันที่ขึ้นแล้ว และยังไม่ขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องรับฟลูออไรด์เสริมโดยการกินในรูปแบบอื่นอีก แต่สามารถดูแลรักษาสุขภาพช่องปากด้วยการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสม ฟลูออไรด์ร่วมไปด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยป้องกันฟันผุที่ผิวฟัน ก็จะส่งเสริมและป้องกันฟันผุในเด็กได้อย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO