ชนิดของหัวกรอฟัน

1.หัวกรอฟันความเร็วสูง ( High Speed Hand-piece )
. Airotor
ประกอบด้วย
-ตลับ Turbine ( Cartridge Turbine )
-ระบบทางเดินของ อากาศอัด
-ระบบทางเดินของ น้ำ
-แบบส่วนท้ายของ ด้ามกรอฟันความเร็วสูง

2.หัวกรอฟันความเร็วต่ำ ( Low Speed Hand-piece )
ประกอบด้วย
. Micro-motor
- Electric Micro-motor
- Air Micro-motor
. ด้ามต่อ ( Attachment หรือ Hand-pieces )
- ด้ามต่อหักมุม ( Contra-angle )
- ด้ามต่อตรง ( Straight )

Manager Online - สุขภาพ

  ©Template Blogger Green by Dicas Blogger .

TOPO